Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Quốc phòng

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Điện tử Tin học Hóa chất

Địa chỉ: Số 19 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, hóa chất, ....

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 14.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.550.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 02/01/2018 đến 15h30 ngày 24/01/2018 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/01/2018
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 14h00 ngày 31/01/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2018 đến 16 giờ ngày 10/02/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2018 đến ngày 07/02/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Dien tu tin hoc Hoa chat.doc
2. QD Phe duyet PA thoai von Elinco.pdf
3. Dieu le to chuc va HD Elinco.pdf
4. Ban CBTT Elinco.pdf
5. BCTC 06 thang dau nam 2017 Elinco.pdf
6. BCTC 2016 Elinco.pdf
7. BCTC 2015 Elinco.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc