• Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc
 • Địa chỉ: Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 • Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa thiết bị điện; Lắp đặt chuyển giao công nghệ thiết bị điện, thiết bị nhiệt; Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình của nhà máy điện
 • Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 15.300 đồng/cổ phần
 • Số cổ phần đưa ra đấu giá: 500.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 500.000 cổ phần
 • Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/07/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
 • Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/07/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 • Thời gian và địa điểm đấu giá:
  • Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 25/07/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/07/2017 đến 16 giờ ngày 04/08/2017
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/07/2017 đến ngày 01/08/2017

Tài liệu đính kèm:
Quy chế đấu giá
Bản cáo bạch
BCTC 2016
Thông báo điều chỉnh giá bán
Đơn đăng ký đấu giá