Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18

Địa chỉ: Số 193 - 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, xây lắp, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư ...

Vốn điều lệ: 52.635.600.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 21.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 564.480 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 564.480 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 29/11/2017 đến 15h30 ngày 25/12/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/12/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 02/01/2018
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 03/01/2018 đến 16 giờ ngày 12/01/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 04/01/2018 đến ngày 09/01/2018

File đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Dau tu Ha tang 18.doc
2. Cac van ban thong qua viec chao ban.pdf
3. Giay CNSHCP.pdf
4. Dieu le Cty 18.pdf
5. Ban CBTT Cty 18 va chap thuan cua UBCK.pdf
6. BCTC kiem toan 9T2017.pdf
7. BCTC kiem toan 2016.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc