1.Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
 • Địa chỉ: 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất ...
 • Vốn điều lệ thực góp: 24.125.180.000 đồng
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  900.411 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 900.411 cổ phần 
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 113.700 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 900.411 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 14/06/2019 - 03/07/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 08/07/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 14h00

 10/07/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 11/07/2019 - 17/07/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 12/07/2019 - 17/07/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che ban dau gia co phan_DCI.doc
3. QD-TTg phe duyet de an tai co cau Vinachem_DCI.PDF
4. Quyet dinh phe duyet phuong an_DCI.pdf
5.1 Bao cao tai chinh hop nhat nam 2017 cua DCI.pdf
5.2 Bao cao tai chinh cong ty me nam 2017 cua DCI.pdf
6.1 Bao cao tai chinh hop nhat nam 2018 cua DCI.pdf
6.2 Bao cao tai chinh cong ty me nam 2018 cua DCI.pdf
7. Bao cao tai chinh cong ty me Q1.2019 cua DCI.pdf
8. DKDN cua DCI.pdf
9. Dieu le cua DCI.pdf
Don tham du dau gia_DCI.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia_DCI.doc