1.Thông tin doanh nghiệp: 

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình
  • Địa chỉ: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Binh
  • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch
  • Vốn điều lệ: 172.302.040.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 16.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 2.395.000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 11/12/2019 - 24/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 27/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 08h30

 31/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 31/12/2019 - 06/01/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 03/01/2020 - 07/01/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm
1. Quy che ban dau gia.doc
10. bctc quy 3.2019.pdf
2. Ban CBTT.pdf
3. Phe duyet gia ban.pdf
4. phe duyet phuong an thoai von.pdf
5. uy quyen thoai von.pdf
6. xac nhan so huu.pdf
7. giay dkkd.pdf
8.bctc 2018.pdf
9.bctc quy 2.2019.pdf