1.Thông tin doanh nghiệp: 

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng
 • Địa chỉ: Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh ắc quy
 • Vốn điều lệ: 67.454.800.000 đồng
 • Giá khởi điểm: 32.800 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:  3.440.452 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.440.452 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 32.800 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần ( trừ TH dăng kí mua toàn bộ
 số cổ phần chào bán)

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 3.440.452 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 25/11/2019 - 09/12/2019

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 12/12/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 10h00

 16/12/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 16/12/2019 - 23/12/2019

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 18/12/2019 - 20/12/2019 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

 • Tài khoản số: 1221 0000 634896
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

 Tai lieu dinh kem
1. Quy che ban dau gia Ac quy tia sang.doc
2. CBTT Ac quy tia sang.pdf
3. 16-qd-tg phe duyet danh muc.pdf
4. QD phe duyet Phuong an.pdf
5. TSB_BDL_2018.PDF
6. TSB_DKKD.pdf
7. TSB_19Q2_BCTC_SX.pdf
8. TSB_18CN_BCTC_KT.PDF
9. TSB_17CN_BCTC_KT.PDF
Mau don tham du dau gia.doc