• Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không VietJet
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá:10.000 đồng/ cổ phần
  • Thời điểm chốt danh sách:12h00 ngày 12/01/2017

Mục đích:Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tập trung phục vụ việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu, thay đổi thông tin cá nhân hoặc CMND đã hết thời hạn theo luật định, vui lòng mang theo CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến làm thủ tục chuyển nhượng/ điều chỉnh tại đơn vị quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - theo địa chỉ dưới đây trước 12h00 ngày 12/01/2017:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT – PHÒNG GIAO DỊCH
  • Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, lầu 3, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM
  • Điện thoại: (84 8) 3914 3588Fax: (84 8) 3914 3209

Công ty sẽ tạm ngừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch cổ phiếu được diễn ra từ sau 12h00 ngày 12/01/2017 đến ngày cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hàng Không VietJet được chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi cổ phiếu Công ty được VSD chấp thuận việc đăng ký lưu ký, cổ đông/nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch cổ phiếu của Công ty sẽ thực hiện theo quy định của VSD. Khi đó, để có thể giao dịch cổ phiếu Công ty, cổ đông/nhà đầu tư phải mở tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán và lưu ký cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch.

Trân trọng thông báo./.