Vietcap thông báo chào bán theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp 
  • Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH (EVNSPC)
  • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
  • Vốn điều lệ: 1.469.126.680.000 đồng.
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Truyền tải và phân phối điện (Mã ngành: 3510)
  • Số lượng cổ phiếu chào bán của 01 lô: 33.799.377 cổ phiếu
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
     

Loại cổ phiếu chào bán

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm một cổ phiếu

73.115 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm cả lô cổ phiếu

2.471.241.449.355 đồng/01 lô cổ phiếu

Nhà đầu tư phải đăng kí và đặt mua toàn bộ lô cổ phiếu chào bán

Bước giá

1.000.000 (Một triệu) đồng/ lô cổ phiếu

Tổng số lương cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

0 cổ phiếu

Đặt cọc đấu giá

10% giá khởi điểm một lô cổ phần

       2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h00

26/01/2024- 16/02/2024

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

22/02/2024

Vietcap

Tổ chức đấu giá

09h00

26/02/2024

HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

 

27/02/2024 - 07/03/2024

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

 

27/02/2024 - 04/03/2024

Vietcap

      3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1190107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Vietcap 

Tại: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu gía Thủy điện miền Trung <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20240125_20240125 - Daugia CHP - Ban cao bach chao ban.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - BCTC ban nien 2023.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - BCTC nam 2021.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - BCTC nam 2022.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - BCTC Q3.2023.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - BCTC Q4.2023.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - Dieu le Cong ty.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - DKKD SPC, PECC3 va CHP.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - GCN chao ban co phieu.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - Giay xac nhan so huu co phan.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - HD uy quyen SPC va PECC3.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - NQ chuyen nhuong SPC vaPECC3.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - QD297 ve Quy che dau gia.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - TB 953 Vv chao ban CP ra cong chung.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - Tb ban dau gia.pdf

20240125_20240125 - Daugia CHP - Y kien EVN gui EVNSPC va PECC3.pdf

20240126_20240125 - Daugia CHP - Don dang ky tham gia mua lo co phieu.docx


Powered by Froala Editor