Kính gửi Quý Khách hàng,

Vietcap thông báo thông tin bán đấu giá cổ phiếu của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp
  • Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
  • Tên cổ phiếu được chào bán: Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
  • Địa chỉ: 70 – 72 Đường Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
  • Vốn điều lệ: 181.558.680.000 (Một trăm tám mươi mốt tỷ năm trăm năm mươi tám triệu sáu trăm tám mươi ngàn) đồng.
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. 
  • Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.936.024 cổ phiếu 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 

Loại cổ phiếu chào bán

Cổ phiếu phổ thông

Giá khởi điểm

 26.300 đồng/cổ phiếu

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Bước giá

100 đồng

Bước khối lượng

01 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong nước mua tối thiểu

100 cổ phiếu (đăng kí theo bội số của 01 cổ phiếu)

Số lượng cổ phiếu mua tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước

 2.936.024 cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được mua

0 cổ phiếu

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h00

31/03/2022 - 26/04/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

04/05/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

06/05/2022

HOSE

Nộp tiền mua cổ phần

 

07/05/2022 - 16/05/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

09/05/2022 - 13/05/2022

VCSC

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 11910000 107260 

Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt 

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá Thương Nghiệp Cà Mau <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

1.20220325_20220325 - CMV - Ban cao bach.pdf

2.20220325_20220325 - CMV - Ban hanh Quy che dau gia.PDF

3.20220325_20220325 - CMV - BCTC HN KT 2019.pdf

4.20220325_20220325 - CMV - BCTC HN KT 2020.pdf

5.20220325_20220325 - CMV - BCTC HN Q4.2021.pdf

6.20220325_20220325 - CMV - BCTC HN SX 6T.2021.pdf

7.20220325_20220325 - CMV - BCTC Rieng KT 2019.pdf

8.20220325_20220325 - CMV - BCTC rieng KT 2020.pdf

9.20220325_20220325 - CMV - BCTC rieng Q4.2021.pdf

10.20220325_20220325 - CMV - BCTC Rieng SX 6T.2021.pdf

11.20220325_20220325 - CMV - CAC QD VA NQ ve thoai von cua PVOIL.pdf

12.20220325_20220325 - CMV - Dieu le camex.pdf

13.20220325_20220325 - CMV - Giay CN chao ban cua UBCKNN.pdf

14.20220325_20220325 - CMV - Giay DKKD CAMEX.pdf

15.20220325_20220325 - CMV - Giay xac nhan so huu co phan.pdf

16.20220325_20220325 - CMV - MAU DON.docx

17.20220325_20220325 - CMV - TBAO BAN DAU GIA.pdf

Powered by Froala Editor