1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

3. Số điện thoại: +84 (0)28 3914 3588

4. Số Fax: +84 (0)28 3914 4531

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

6. Tên, địa chỉ tổ chức nhận ký quỹ tài sản đảm bảo:

 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Thông tin về chứng quyền phát hành:

 • Tên chứng quyền: Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A2
 • Tên (mã) chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
 • Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
 • Đợt phát hành: 02
 • Loại chứng quyền (mua/ bán): Mua
 • Kiểu thực hiện (châu Âu/ Mỹ): Châu Âu
 • Phương thức thực hiện chứng quyền (tiền/ chuyển giao chứng khoán cơ sở): bằng tiền – đồng Việt Nam
 • Thời hạn: sáu (06) tháng
 • Ngày đáo hạn: 02/08/2021
 • Tỷ lệ chuyển đổi: 4,9522:1 (4,9522 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
 • Giá thực hiện: 79.234 đồng
 • Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán

8. Số lượng đăng ký phát hành: 1.000.000 chứng quyền

9. Giá phát hành: 4.000 đồng

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Tối thiểu 10.000 chứng quyền

11. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 8:30 đến 15:00 ngày 03/06/2021

12. Thời gian thanh toán chứng quyền được mua: Từ 8:30 đến 15:00 ngày 03/06/2021

13. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

 • Nhà đầu tư có thể đăng ký mua:Qua mạng lưới trụ sở, chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. Chi tiết liên hệ và địa điểm: Xin vui lòng xem thông tin tại website của Vietcap
 • Bản cáo bạch đã được UBCKNN chấp thuận: Nhà đầu tư tham khảo tại website www.vcsc.com.vn

14. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:

 • Số tài khoản: 11910000491307 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

 • Vietcap cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo đúng các nội dung đã cam kết trên Bản cáo bạch được UBCKNN chấp thuận đã được Vietcap công bố công khai trên trang website của Vietcap .

Tài liệu đình kèm
Giấy phép
Bản cáo bạch
Thông báo phát hành