Vietcap thông bán bán giải chấp cổ phiếu công ty Cổ phần KS Bình Thuận Hamico (mã chứng khoán KSA) của Ông Trần Anh Tú là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP KS Bình Thuận Hamico từ ngày 29/06/2016.