1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
  • Địa chỉ: Số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Chuyển phát, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh Bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa; Bưu chính; Phát hành báo; ...
  • Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 105.500 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đồng

 Bước khối lượng

 100 cổ phần
 Số lượng cổ phần mỗi Nhà đầu tư
đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 4.982.876 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 15h30

 15/10/2020 - 04/11/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 16h00

 09/11/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 14h00

 11/11/2020

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00  11/11/2020 - 17/11/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 13/11/2019 - 18/11/2020 

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1221 0000 634896
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia.doc
10. VTP_18CN_BCTC_HNKT.pdf
11. VTP_18CN_BCTC_MKT.pdf
12. VTP_19CN_BCTC_HNKT.pdf
13. VTP_19CN_BCTC_MKT.pdf
14. VTP_20Q2_BCTC_HNSX.pdf
15. VTP_20Q2_BCTC_MSX.pdf
2. Ban Cong bo thong tin VTP_Final.pdf
3. Cong van xac nhan co phan.pdf
4. CV 3409 BQP chap nhan chu truong thoai von.pdf
5. Quyet dinh dau gia_TGD Viettel.pdf
6. Dieu le VTP sau tang von 2020.pdf
7. GCN dang ky doanh nghiep lan thu 18.pdf
8. VTP_17CN_BCTC_HNKT.pdf
9. VTP_17CN_BCTC_MKT.pdf