Vietcap thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  1. Thông tin doanh nghiệp
  • Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM (HFIC).
  • Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HSC)
  • Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
  • Vốn điều lệ: 4.580.523.670.000 đồng
  • Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu đầu tư chứng khoán.
  • Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022).
  • Số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán: 105.772.520 (Một trăm linh năm triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm hai mươi) quyền mua cổ phiếu (chiếm 100% tổng số quyền mua sở hữu của HFIC), tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm được quyền mua là 52.886.260 cổ phiếu;  
  • Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM), với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu).
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Loại cổ phiếu chào bán

Quyền mua cổ phiếu

Giá khởi điểm 

7.523 (Bảy nghìn năm trăm hai mươi ba) đồng/quyền mua

Bước giá

1 (Một) đồng

Bước khối lượng

20 (Hai mươi) quyền mua

Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

0 quyền mua cổ phiếu

Đặt cọc đấu giá

10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h00

02/02/2024 - 20/02/2024

Vietcap

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00

26/02/2024

Vietcap

Tổ chức đấu giá

09h00

28/02/2024

HOSE

Nộp tiền mua

 

29/02/2024 - 04/3/2024

Vietcap

Hoàn trả tiền cọc

 

29/02/2024 - 06/03/2024

Vietcap

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1190107260

Của: Công ty CP Chứng khoán Vietcap 

Tại: BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nội dung: Nộp cọc đấu giá quyền mua HCM <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD> <Số lượng>

20240201_20240201 - Q.mua HSC - Ban cao bach CB CP cua HSC.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - Ban CBTT ban quyen mua.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - BCTC 2021.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - BCTC 2022.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - BCTC ban nien 2023.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - Dieu le hsc.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - BCTC Q4.2023.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - GCN chao ban CP HSC.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - Gia han GCN dang ky CB CP.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - Giay phep hoat dong HSC.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - mau don.docx

20240201_20240201 - Q.mua HSC - NQ 172 HDTV phe duyet PA.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - Quy che ban dau gia quyen mua CP.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - Thong bao dau gia.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - VB thong qua chu truong cua UBNDTP.pdf

20240201_20240201 - Q.mua HSC - XN So luong quyen mua HFIC so huu.pdf

Powered by Froala Editor