1. Thông tin doanh nghiệp: 

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
  • Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang (BIO)
  • Vốn điều lệ: 85.620.000.000 đồng
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.246.320 cổ phần (Tương đương 14,56% vốn điều lệ) 
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

 Giá khởi điểm

 15.400 đồng/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đ

 Bước khối lượng

 Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
 Số lượng nhà đầu tư
 nước ngoài được đăng kí
 SCIC khuyến cáo nhà đầu tư nước ngoài nghiên cữu ký quy định của pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm
 Nộp hồ sơ năng lực  8h00-16h00  09/08/2019-27/08/2019  SCIC

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 Trước 16h00

 05/09/2019

 tại Vietcap & SCIC

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 09h00 - 16h00

 06/09/2019

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 14h30

 06/09/2019

 tại HNX

 Nộp tiền mua cổ phần

 Trước 16h00

 07/09/2019 - 13/09/2019

 tại SCIC

 Hoàn trả tiền cọc

 

 07/09/2019 

 tại SCIC

3. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá: hướng dẫn

Tài liệu đính kèm:
Ban cong bo thong tin
Bao cao tai chinh 31.08.2016
Bao cao tai chinh 31.12.2016
Bao cao tai chinh nam 2017
Bao cao tai chinh nam 2018
Dieu le Cong ty
Giay Chung nhan so huu co phan
Giay Dang ky kinh doanh
NQ 172
QD 232 phuong an ban BIO VXNT
QD 233 Quy che dau gia
Mau bieu phu luc Quy che dau gia.zip