1.Thông tin doanh nghiệp

 • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tông Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV
 • Địa chỉ: A128 đường 3-2, KP Đông Tư, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Bình Dương
 • Điện thoại: 0274. 3755243 - 3755039 – 3755342
 • Ngành nghề kinh doanh: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chăn nuôi, khai thác gỗ, nuôi trồng thủy sản, ...
 • Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 (Ba ngàn tỷ) đồng
 • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 30.000.000 cổ phần, chiếm 10,00% vốn điều lệ. Còn lại:
  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 150.000.000 cổ phần, chiếm 50,00% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán cho người lao động: 272.600 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 119.727.400 cổ phần, chiếm 39,91% vốn điều lệ
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12,000 đ/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 100 đ

 Bước khối lượng

 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 30,00,000 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 02/03/2018 - 20/03/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 26/03/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 28/03/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 29/03/2018 - 07/04/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 29/03/2018 - 04/04/2018

 tại Vietcap

 • Tài khoản nộp cọc đấu giá
 • Tài khoản số: 1191 0000 107260
 • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
 • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

Tài liệu đính kèm:
20180226_20180226 - Protrade - Ban CBTT (Eng).pdf
20180226_20180226 - Protrade - Ban CBTT.pdf
20180226_20180226 - Protrade - BCTC HN KT 2015.pdf
20180226_20180226 - Protrade - BCTC Rieng Quy 3.2017.pdf
20180226_20180226 - Protrade - BCTC HN KT 2016.pdf
20180226_20180226 - Protrade - Dieu le du thao CTCP.pdf
20180226_20180226 - Protrade - Giay CNDKKD.pdf
20180226_20180226 - Protrade - MAUDON.docx
20180226_20180226 - Protrade - Phuong an CPH.pdf
20180226_20180226 - Protrade - QD 1890 UBND tieu chi NDTCL.PDF
20180226_20180226 - Protrade - QD 3706 UBND phe duyet PA.pdf
20180226_20180226 - Protrade - TB BAN DAU GIA.pdf
20180226_20180226 - Protrade - QUYCHE DG..pdf
20180226_20180226 - Protrade - BCTC HN KT 2014.pdf
20180226_20180226 - Protrade - BCTC Rieng KT 2014.pdf
20180226_20180226 - Protrade - BCTC Rieng KT 2015.pdf
20180226_20180226 - Protrade - BCTC Rieng KT 2016.pdf