1.Tên tổ chức chào bán (chủ sở hữu): TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Địa chỉ: Số 41 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

2. Tên tổ chức có cổ phần bán đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Địa chỉ: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
  • Điện thoại: (+84.8) 62915916 Fax: (+84.8) 62915000

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các hình thức tiền gởi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gởi. Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước. Vay vốn các tổ chức tín dụng khác. Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùn vốn và liên doanh. Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân hàng nhà nước cho phép. Xuất nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu; Phát hành và thanh toán thẻ ghi nợ nội địa; Dịch vụ đại lý bảo hiểm; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của pháp luật hiện hành;…

4. Vốn điều lệ: 8.100.000.000.000 (Tám nghìn một trăm tỷ đồng)).

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.000.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 0,37% tổng số cổ phần đang lưu hành).

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh do Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH một thành viên nắm giữ được Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1,Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

  • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
  • Giá khởi điểm: 11.300 đồng/cổ phần.
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 3.000.000 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 19/9/2016 đến 16h00 ngày 06/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 12/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 14/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/10/2016 đến 16h00 ngày 24/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 17/10/2016 đến 21/10/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20160916_20160916 - HD BANK - 1821_NHNN-TTGSNH_269729.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - BCTC rieng 2014.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - Cong van v.v thoai von cua RESCO tai HDBank.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - BCTC rieng 2015.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - HD Bank_Dieu le NH.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - HD Bank_Giay CNDKKD.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - Nghi quyet 1667 ve phuong an thoai von tai HDBank.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - HD Bank_Giay xac nhan so huu co phan.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - Quyet dinh 7432 ve viec phe duyet De an tai co cau.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - RESCO_BC thoai von.pdf
20160916_20160916 - HDBANK - QUYCHE BAN DAU GIA.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - RESCO_Giay CNDKKD.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - TBAO BAN DAUGIA.pdf
20160916_20160916 - HDBANK - MAU DON.docx
20160916_20160916 - HD BANK - BCTC hop nhat 2014.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - Ban CBTT.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - BCTC hop nhat 2015.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - RESCO_Dieu le.pdf
20160916_20160916 - HD BANK - BCTC Quy I.2016.pdf