1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC GIA LAI.

2. Vốn điều lệ: 180.000.000.000

  • Cổ đông là CBCNVLĐ: 433.300 cổ phần (chiếm 2,41% VĐL)
  • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 9.180.000 cổ phần (chiếm 51,00% VĐL)
  • Cổ phần bán đấu giá công khai: 8.386.700 cổ phần (chiếm 46,59% VĐL)

3. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 8.386.700 cổ phần (tương ứng: 46,59% vốn điều lệ).

4. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.

  • Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần.
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 8.386.700 cổ phần.

6. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

7. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 04/07/2016 đến 16h00 ngày 20/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 26/7/2016 tại các Đại lý đấu giá.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 Thứ Năm ngày 28/07/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 29/7/2016 đến ngày 07/08/2016 tại các Đại lý đấu gía.

11. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 29/7/2016 đến 04/08/2016 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:
20160629_20160628 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - BCTC QI 2016.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - Dieu le Cong ty CP Cap nuoc Gia Lai 2015 - final.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - Phuong an CPH.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - Giay DKKD.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - QĐ phe duyet GTDN.pdf
20160629_20160624 - CTY PT VA KINH DOANH NHA TP CAN THO - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - QD Phe duyet PA CPH.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - Ban CBTT_10.6.2016.pdf
20160629_20160628 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - BCTC 2013.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - BCTC 2014.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - BCTC 2015.pdf
20160629_20160629 - CTY TNHH MTV CAP NUOC GIA LAI - MAUDON.docx