Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Dầu Việt Nam

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên

Địa chỉ: Phù Lôi, Thuận Thành, Phô Yên, Thái Nguyên

Ngành nghề kinh doanh: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm dầu mỡ nhờn, khí đốt, than ...

Vốn điều lệ: 21.752.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.109.250 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 8h30 ngày 25/09/2017 đến 15h30 ngày 16/10/2017 (Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc +
  • Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: 

  • Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/10/2017
  • Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

  • Thời gian: 08h30 ngày 23/10/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/10/2017 đến 16 giờ ngày 02/11/2017

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 25/10/2017 đến ngày 30/10/2017

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia co phan_CTCP Xang dau Dau khi Thai Nguyen.doc
2. Nghi quyet thong qua phuong an thoai von_PVOIL.pdf
3. Cong van chap thuan cua UBCKNN.pdf
4. Dieu le CTCP Xang dau Dau khi Thai Nguyen.pdf
5. Ban cong bo thong tin.pdf
6. Bao cao tai chinh ban nien 2017.pdf
7. BCTC kiem toan nam 2016.pdf
8. BCTC kiem toan nam 2015.pdf
9. BCTC kiem toan nam 2014.pdf
Don dang ky dau gia.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc