1.Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2
  • Địa chỉ: 366C Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
  • Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, kinh doanh nước sạch; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; xây dựng nhà các loại …..
  • Vốn điều lệ: 117.733.160.000 (Một trăm mười bảy tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng) 
  • Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 1.765.997 cổ phần, chiếm 15,00% vốn điều lệ
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

 Loại cổ phần chào bán

 cổ phần phổ thông

 Giá khởi điểm

 12,527 đ/cổ phần

 Mệnh giá

 10.000 đồng

 Bước giá

 1 đ

 Bước khối lượng

 1 cổ phần

 Số lượng cổ phần mỗi
Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu
 100 cổ phần

 Tổng số lượng cổ phần đấu giá

 1,765,997 cổ phần

 Tỉ lệ đặt cọc

 10% giá khởi điểm

2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Ngày  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h - 16h00

 23/03/2018 - 11/04/2018

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 17/04/2018

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00 

 19/04/2018

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

 

 20/04/2018 - 28/04/2018

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 20/04/2018 - 27/04/2018

 tại Vietcap

Tài khoản nộp cọc đấu giá

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Nộp cọc đấu giá Cấp nước Cần Thơ 2<Tên Nhà Đầu tư><CMND/GPDKKD> <Số lượng>

Tài liệu đính kèm:
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - BAN CBTT.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - Bao cao thoai von.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - BCTC 2016.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - BCTC quy II 2017.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - BCTC quy I 2017.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - BCTC quy III 2017.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - CV 1195 UBCK.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - CV 3901 UBND TP.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - CV4945 UBND phe duyet gia khoi diem.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - Dieu le CTCP.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - GIAY PHEP DANG KY KD.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - QUYCHE DAUGIA.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - TB BAN DAU GIA.pdf
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - MAUDON.docx
20180321_20180321 - CN CAN THO 2 - XAC NHAN CP TDCN.pdf