1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

  • Địa chỉ: Số 06 Đường 3/2 Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
  • Điện thoại: 0254 3853 125 Fax: 0254 3511 385

2. Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động công ích về thoát nước đô thị Dịch vụ thương mại, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;…

3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) Trong đó:

  • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  • Cổ đông bán cho người lao động: 893.900 cổ phần, chiếm 8,94% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán đấu giá công khai: 3.606.100 cổ phần, chiếm 36,06% vốn điều lệ
  • Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 5.500.000 cổ phần, chiếm 55,00% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 3.606.100 cổ phần, chiếm 36,06% vốn điều lệ

5. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán

cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

10,100 đ/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng

Bước giá 100 đ

Tổng số lượng cổ phần đấu giá

3,606,100 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

8. Địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:

  • Tài khoản số: 1191 0000 107260
  • Của: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
  • Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – nộp cọc đấu giá – Tên Công ty

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h ngày 29/12/2017 đến 16h00 ngày 18/01/2018

tại Vietcap

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 15h00 ngày 24/01/2018

tại Vietcap

Thời gian tổ chức đấu giá

09h00 ngày 26/01/2018

tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Thời gian nộp tiền mua cổ phần

Từ ngày 27/01/2018 đến 05/02/2018

tại Vietcap

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 27/01/2018 đến 02/02/2018

tại Vietcap

Tài liệu đính kèm:
20171228_20171228 - BUSADCO - BCTC 6 thang 2017.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - Ban CBTT.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - MAUDON.docx
20171228_20171228 - BUSADCO - BCTC 2014.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - QD 2723UBND phe duyet gia tri DN.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - TB BAN DAU GIA.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - Dieu le Cong ty CP.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - QD 3548A UBND phe duyet tieu chi NDTCL.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - QD 3528A UBND phe duyet PA CPH.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - BCTC 2016.PDF
20171228_20171228 - BUSADCO - Giay DKKD.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - BCTC 2015.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - PA co phan hoa.pdf
20171228_20171228 - BUSADCO - QUYCHE DG.pdf