·        Nhà đầu tư được phép đặt lệnh Mua/ Bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục 

·        Nhà đầu tư không được đặt lệnh Mua/Bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh định kỳ trừ các lệnh chưa khớp và còn hiệu lực từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó.
Thời gian áp dụng : Từ  05.07.2016