Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt loại mã cổ phiếu NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE) ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ” áp dụng từ ngày 04/04/2023 do HOSE đã đưa vào danh sách chứng khoán Không được phép giao dịch ký quỹ

Lý do:  Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm.

Powered by Froala Editor