Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap loại mã cổ phiếu BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX) ra khỏi Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ. Áp dụng từ ngày 31.08.2023 do HNX đã đưa vào danh sách chứng khoán Không được phép giao dịch ký quỹ

Lý do:  Lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 là số âm.

Powered by Froala Editor