Vietcap với vai trò là Tổ chức phát hành hoặc đại lý phát hành sẽ thực hiện chào bán trái phiếu cho các Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
 2. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietcap .

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020   

• Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (sao y công chứng);

• Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được  xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận. (bản gốc)

• Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp  theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả (sao y công chứng).

Qui trình chào bán trái phiếu riêng lẻ tại Vietcap  

 1. Vietcap sẽ thông báo các đợt chào bán trái phiếu cho Khách hàng và Môi giới;
 2. Khách hàng hoặc Môi giới đăng ký thông tin Mua trái phiếu với Vietcap qua số Hotline: (84) 28 8882 6868  hoặc email: csbond@vcsc.com.vn
 3. Thông tin đăng ký bao gồm :  Tên khách hàng , số tiền mua , loại trái phiếu mua và hồ sơ chứng minh Khách hàng là nhà đầu tư (NDT) chuyên nghiệp và hoàn thành MAU DANG KY MUA TRAI PHIEU.docx
 4. Bộ phận CS Bond sẽ xem xét tính hợp lệ các giấy tờ chứng minh tư cách NDT chuyên nghiệp mà Khách hàng cung cấp;
 5. CS Bond sẽ thông báo cho Khách hàng việc đủ điều kiện mua trái phiếu và hướng dẫn khách hàng nộp tiền;
 6. Khách hàng cần hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán/ ngân hàng chỉ định của Vietcap trước 16h cùng ngày.
 7. Vietcap làm thủ tục ghi sổ đăng ký trái phiếu và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cho khách hàng

 QUY TRÌNH MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Tùy vào các điều khoản và điện kiện cảu từng trái phiếu qui định mà khách hàng có được quyền bán lại trước hạn hay không.Thông thường đối với các trái phiếu có điều khoản mua lại trước hạn  của Tổ chức phát hành(TCPH) , Vietcap sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Trước “Ngày mua lại” trước hạn, Vietcap sẽ gửi email thông báo đến Khách hàng về việc Ngày chốt danh sách mua lại trước hạn. 
 2. Khách hàng gửi yêu cầu mua lại trước hạn bằng văn bản đến Vietcap – theo mẫu được đính kèm trong email thông báo – trước Ngày chốt danh sách để đăng ký .
 3. Vietcap gửi danh sách Khách hàng đăng ký bán lại đến Tổ chức phát hành.
 4. TCPH sẽ thực hiện Công Bố Thông Tin và tiến hành các thủ tục mua lại.

Powered by Froala Editor