Vietcap thông báo về việc điều chỉnh thông tin đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

1.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

  Thời gian Thông tin cũ  Thông tin điều chỉnh  Địa điểm

 Đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 08h00 - 16h00

 02/11/2020 - 20/11/2020  02/11/2020 - 10/12/2020

 tại Vietcap

 Nộp phiếu tham dự đấu giá

 Trước 15h00

 26/11/2020  16/12/2020

 tại Vietcap

 Tổ chức đấu giá

 09h00

 30/11/2020  18/12/2020

 tại HOSE

 Nộp tiền mua cổ phần

   01/12/2020 - 10/12/2020  19/12/2020 - 28/12/2020

 tại Vietcap

 Hoàn trả tiền cọc

 

 01/12/2019 - 07/12/2020   21/12/2020 - 25/12/2020

 tại Vietcap

 Tài liệu đình kèm:
20201119_20201119 - IJC - QD SUA DOI 1 SO DIEU QUY CHE DG
20201119_20201119 - IJC - NQ 20 VE DIEU CHINH LOTRINH DG
20201119_20201119 - IJC - CV222 VE DIEU CHINH LO TRINH DG