Ngày 14/04/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nhận được công văn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam về việc công bố thông tin bổ sung của phiên đấu giá lần đầu ra công chúng Công ty mẹ Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH MTV.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt trân trọng công bố thông tin bổ sung nói trên

Tài liệu đính kèm:
CV công bố thông tin bổ sung
CV chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng