Ngày 13/3/2018, Sở GDCK HN nhận được công văn số 111/TCT-BĐMPTDN ngày 13/3/2018 về việc bổ sung hồ sơ CBTT bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Sở GDCK HN trân trọng công bố toàn văn hồ sơ CBTT bổ sung trên.

File đính kèm:
0. CV cua BCDCPH chap thuan CBTT bo sung.pdf
1. Cong van 111 TCT-BDMPTDN vv bo sung ho so cong bo thong tin.pdf
2. Hop dong thue dat so 91 HDTD - STNMT - CCQLDD.pdf
3. BCTC2017 me.pdf
4. Quyet dinh so 507 QDPT - KDTM vv tiep tuc giai quyet vu an kinh doanh thuong mai.pdf
5. Ban an so 01 2017 KDTM-ST ngay 13 01 2017.pdf