Quay lại

Hướng dẫn giao dịch CKPS

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

Nhà đầu tư muốn mở tài khoản phái sinh cần mở tài khoản chứng khoán cơ sở trước.

  • Trường hợp Nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở vui lòng xem hướng dẫn mở tài khoản online tại đây.
  • Trường hợp Nhà đầu tư đã có tài khoản chứng khoán cơ sở tại Vietcap, muốn bổ sung thêm tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh có thể liên hệ với nhân viên môi giới chăm sóc tài khoản hỗ trợ và tham khảo thêm Hợp đồng tài khoản giao dịch chứng khoán Phái sinh tại đây.Bước 2: Nộp tiền ký quỹ

Sau khi được Vietcap hoàn tất việc mở hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư sẽ thấy tài khoản giao dịch chứng khoán của mình có thêm tiểu khoản “-80” là tiểu khoản để giao dịch chứng khoán phái sinh.

Để có thể đặt lệnh giao dịch mua bán trên tài khoản phái sinh, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

  • Nộp tiền vào Tài khoản phái sinh (tiểu khoản "80", tham khảo cách chuyển tiền vào TKCK tại đây)
  • Từ tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (tiểu khoản “80”), Nhà đầu tư chuyển tiền nộp ký quỹ lên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) bằng cách yêu cần nhân viên Môi giới chăm sóc tài khoản hỗ trợ hoặc thao tác qua App / Web giao dịch (hướng dẫn tại đây).

STT

NỘI DUNG THÔNG SỐ

CÁC MỨC QUY ĐỊNH

(Dành cho KH trong nước)

1

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu VSDC

17%

2

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại Vietcap

20%Bước 3: Giao dịch phái sinh

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bán khi đảm bảo điều kiện về ký quỹ qua các kênh giao dịch của Vietcap 

Hướng dẫn đặt lệnh chứng khoán phái sinh qua App / web giao dịchBước 4: Theo dõi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ

  • Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (AR) của tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo chính sách Vietcap từng thời kỳ.
  • Trường hợp tỷ lệ AR của tài khoản vượt tỷ lệ AR duy trì thì Nhà đầu tư có nghĩa vụ bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định.
  • Trường hợp Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ AR xử lý theo chính sách Vietcap từng thời kỳ, Nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp bổ sung kỹ quỹ hoặc đóng bớt số lượng vị thế nắm giữ ngay khi vi phạm để đảm bảo tỷ lệ AR duy trì theo quy định. Vietcap thực hiện xử lý vị thế/tài sản ký quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư kể từ ngày làm việc liền sau ngày vi phạm.Bước 5: Thanh toán 

  • Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Nhà đầu tư được hạch toán lãi lỗ hàng ngày dựa trên các lệnh giao dịch mở đóng vị thế.
  • Lãi lỗ được tính toán dựa trên chênh lệch giá mua/bán hợp đồng tương lai với giá đóng cửa của hợp đồng tương lai hoặc chênh lệch của giá đóng/mở vị thế.
  • Đối với các hợp đồng tại ngày đáo hạn, lãi/lỗ sẽ được tính toán dựa trên giá đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày đáo hạn của hợp đồng tương lai.

Trường hợp tài khoản có lãi vị thế, Vietcap thực hiện hạch toán tiền lãi trên tài khoản tiểu khoản "80". Ngược lại trường hợp tài khoản có lỗ vị thế, Vietcap sẽ chuyển tiền thanh toán từ tài khoản tiểu khoản "-80" theo quy định của cơ quan quản lý.


Powered by Froala Editor