1. Tên tổ chức niêm yết:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

 • Tên tiếng Anh:VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 • Trụ sở chính: Tầng 15 Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại:(84 28) 3914 3588
 • Giấy phép thành lập:Giấy phép thành lập số 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 47/GPĐC-UBCK ngày 30/12/2016

2.Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh

 • Vốn điều lệ:1.032.000.000.000 đồng (Một ngàn không trăm ba mươi hai tỷ đồng)
 • Ngành nghề kinh doanh chính:
  • Môi giới chứng khoán
  • Tự doanh chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Lưu ký chứng khoán

3. Cổ phiếu đăng ký niêm yết

 • Tên cổ phiếu:Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 
 • Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán:VCI
 • Mệnh giá:10.000 đồng/cổ phần
 • Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 103.200.000 cổ phần (Một trăm lẻ ba triệu hai trăm ngàn cổ phần)
 • Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 1.032.000.000.000 đồng (Một ngàn không trăm ba mươi hai tỷ đồng)
 • Ngày giao dịch lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: 07/07/2017
 • Bản cáo bạch niêm yết và tài liệu bổ sung được cung cấp tại các website: www.vcsc.com.vn, www.hsx.vn

4. Thủ tục lưu ký cổ phiếu

 • Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu trước khi giao dịch tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản hoặc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Địa chỉ: Tòa nhà Vinatex Tài Nguyên, lầu 3, 10 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84 28) 3914 3588)
 • Khi thực hiện lưu ký, cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm
0. VCSC - Propectus (EN) - 2017.04.07
1. 20170630 - VCI - BAN CAO BACH NIEM YET_chuky
2A. Giấy phép thành lập 06.11.2007
2B. Giấy phép điều chỉnh 25.06.2012
2C. Giay phep tang von dieu le VCSC
2D. Giay phep dieu chinh so 122 nam 2012
2E. Giay phep dieu chinh  so 117 nam 2012
2F. Giay phep dieu chinh 13.05.2014
2G. Giay phep dieu chinh 05.09.2014
2H. Giay phep dieu chinh 01.02.2016
2I. Giay phep dieu chinh 02.08.2016
2K. Giay phep dieu chinh 30.12.2016
3. VCSC  Dieu le 2017
4A. BCTC 2015 - HOP NHAT
4A. BCTC 2015 - RIENG
4B. BCTC 2016 - HOP NHAT
4B. BCTC 2016 - RIENG
4C. BCTC Q12017 - HOP NHAT
4C. BCTC Q12017 - RIENG
4D. Bao cao ty le an toan tai chinh 2015
4E. Bao cao ty le an toan tai chinh 2016
5. Nghi_Quyet_DHCD 2017
20170630_20170630 - VCI - Quyet dinh niem yet lan dau
20170630_20170630 - VCI - TB ngay giao dich lan dau