Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm:

Thông bào