Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm: 

1. Công văn.pdf

2. Thư mời tham dự.pdf

3. Giấy ủy quyền.pdf

4. Tai lieu hop DHCD VCSC 2022.pdf

5. Thẻ biểu quyết.pdf

6. Phieu bieu quyet.pdf

7. Phiếu đặt câu hỏi.pdf

8. Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát.pdf

9. Đơn đề cử Thành viên Ban Kiểm soát.pdf

10. Đơn ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát.pdf

11. SYLL ứng viên Ban kiểm soát.pdf

12. Dự thảo Biên bản họp.pdf

13. Dự thảo Nghị quyết.pdf

14. Quy chế Ban kiểm soát.pdf

15. Quy chế Hội đồng Quản trị.pdf
Powered by Froala Editor