Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông xem tài liệu đính kèm là Quy chế Quản trị nội bộ Công ty đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông VCSC ngày 24/06/2020 và đã được ban hành (CBTT) theo Nghị Quyết số 01/2020/NQ – ĐHĐCĐ.VCSC ngày 24 tháng 6 năm 2020.

QC_QTCT.pdf

 

 

Powered by Froala Editor