1. Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá : 10.000 đồng
  4. Ngày chốt danh sách : 04/05/2015
  5. Ngày chi trả cổ tức : Từ ngày 11/05/2015 cho đến ngày 11/06/2015
  6. Tỷ lệ chi trả : 900 đồng/cổ phần bằng tiền mặt (cổ tức đợt 2 năm 2014) và 500 đồng/cổ phần bằng tiền mặt (tạm ứng cổ tức năm 2015)

Để đảm bảo thư thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 được gửi tới tất cả các Cổ đông của Công ty, Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông hãy thông báo khi có thay đổi về CMND/số Hộ chiếu hoặc Địa chỉ của Quý Cổ đông cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt biết. Chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

  • Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
  • Trụ sở chính : Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
  • Điện thoại : (84 - 8) 3914 3588 Fax: (84 - 8) 3914 3209
  • Website : www.vcsc.com.vn
  • Email : tam.lam@vcsc.com.vn Người liên hệ : Cô Lâm Minh Tâm – Phòng Nhân sự

Xin trân trọng cảm ơn.

Thông báo
Mẫu đề nghị chuyển khoản