Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tính hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu cho những người sử dụng chúng cho việc đưa ra các quyết định về kinh tế. Sẽ có rất nhiều chỉ số vì vậy Vietcap tóm lượt những hạng mục chiếm tỷ trọng cao và các lưu ý khi đọc & phân tích báo cáo tài chính

Những lưu ý khi đọc & phân tích báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính gồm những loại nào?

Báo cáo tài chính bao gồm các bảng chính sau:

- Bảng cân đối kế toán.

- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính.

Những lưu ý khi đọc & phân tích báo cáo tài chính

I. Bảng cân đối kế toán

1/. Tài sản ngắn hạn

- Tiền và các khoản tương đương tiền

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

- Các khoản phải thu

- Hàng tồn kho

- Tài sản ngắn hạn khác

2/. Tài sản dài hạn

- Các khoản phải thu dài hạn

- Tài sản cố định

- Bất động sản đầu tư

- Tài sản dở dang dài hạn

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Tài sản dài hạn hạn khác

3/. Nợ phải trả

- Nợ ngắn hạn

- Nợ dài hạn

4/. Nguồn vốn chủ sở hữu

- Nguồn vốn chủ sở hữu

- Nguồn kinh phí và quỹ khác

Lưu ý khi đọc và phân tích

- Tất cả các tài sản đều phải được tài trợ bằng nguồn vốn nợ và vốn chủ sở hữu.

- Đánh giá tổng quát về quy mô vốn và các phân bổ nguồn vốn vào các loại tài sản

- Mang tính chất cân đối giữa Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn

II. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Các khoản giảm trừ doanh thu

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Giá vốn hàng bán

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hoạt động tài chính

- Chi phí tài chính

- Chi phí lãi vay

- Chi phí bán hàng

- Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

- Thu nhập khác

- Chi phí khác

- Lợi nhuận khác

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

- ợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Lưu ý khi đọc và phân tích

- Xác lập bằng cách liên hệ những chỉ tiêu về doanh thu ,chi phí của doanh nghiệp

- Mang tính chất thời kỳ của các chỉ tiêu

- Thể hiện kết quả tích lũy trong 1 kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh

III. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

- Lợi nhuận trước thuế

- Điều chỉnh các khoản

- Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

- Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ

- Tiền thu từ thanh lý

- Tiền chi cho vay,mua các công cụ nợ của các đơn vị khác

- Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác

- ….

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

- Tiền thu từ phát hành CP, nhận góp vốn Chủ sở hữu

- Tiền thu từ đi vay

- Tiền trả nợ gốc vay

- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

Lưu ý khi đọc và phân tích

- Chú ý các nguồn hình thành dòng tiền & cách doanh nghiệp sử dụng tiền.

- Đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp

- Dự đoán khả năng gián đoạn hoạt động liên tục của doanh nghiệp

- Doanh nghiệp mạnh là doanh nghiệp có phương án sử dụng các nguồn tiền hiệu quả và tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp

IV. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Là bộ phận không thể tách rời của Báo cáo tài chính, dùng để mô tả và giải thích chi tiết thêm cho các số liệu được trình bày trong 3 bảng: Cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ.

Lưu ý khi đọc và phân tích

- Chú ý các ý kiến của nhân viên kiểm toán

- Chú ý các chi tiết làm rõ để có thể dùng cho việc phân tích và dự báo xu hướng của khoản mục đó trong tương liên tác động tích cực hay tiêu cực đến doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng cung cấp nhiều thông tin kinh tế của doanh nghiệp mà nhà đầu tư cần nắm bắt và phân tích kỹ lưỡng nhằm mục tiêu phát hiện ra những doanh nghiệp tiềm năng để đầu tư trong tương lai hoặc để kiểm tra định kỳ tình hình sức khỏe của doanh nghiệp mà nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phần.

lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Mở tài khoản chứng khoán Vietcap ngay để nhận các Báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp hoàn toàn miễn phí !!!

Powered by Froala Editor