Biết cách xác định sức khỏe kinh doanh và tài chính của một công ty là một kỹ năng đầu tư quan trọng. Nếu bạn là nhà đầu tư chứng khoán, bạn cần biết công ty mình đang đầu tư hiện đang kinh doanh như thế nào và có sức khỏe tài chính ra sao. Có một bức tranh rõ ràng về tình hình tài chính có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn về định hướng đầu tư và phân bổ danh mục của mình.

4 Bước để xác định sức khỏe tài chính kinh doanh của một doanh nghiệp

Cách xác định sức khỏe kinh doanh tài chính của một công ty

1. Phân tích Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo thể hiện tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó cung cấp thông tin tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Tài sản là những gì một công ty sử dụng để vận hành hoạt động kinh doanh của mình. Nợ phải trả là tiền vay từ các nguồn khác và cần được công ty hoàn trả. Vốn chủ sở hữu đại diện cho nguồn tài chính mà chủ sở hữu, dù là tư nhân hay nhà nước, đưa vào kinh doanh. Điều quan trọng cần lưu ý là tài sản phải luôn bằng tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Mối quan hệ này là cơ sở của phương trình kế toán:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Cả tài sản và nợ phải trả đều được hiển thị dưới dạng kỳ hiện tại và kỳ tương ứng trên bảng cân đối kế toán, cho biết chúng là ngắn hạn hay dài hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản dự kiến sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm, trong khi tài sản dài hạn là những tài sản dự kiến sẽ không được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Mặt khác, các khoản nợ ngắn hạn là những khoản phải trả trong vòng một năm; các khoản nợ dài hạn không đến hạn trong vòng một năm.

Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty bằng cách giúp bạn phân tích những điều sau:

 • Công ty có bao nhiêu nợ so với vốn chủ sở hữu
 • Mức độ thanh khoản của doanh nghiệp trong ngắn hạn (dưới một năm)
 • Bao nhiêu phần trăm tài sản là hữu hình và bao nhiêu phần trăm đến từ các giao dịch tài chính
 • Mất bao lâu để nhận được các khoản thanh toán chưa thanh toán từ khách hàng và trả nợ cho nhà cung cấp
 • Mất bao lâu để bán được hàng tồn kho mà doanh nghiệp đang có trong tay

Đọc và hiểu bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp - Xem tại đây

2. Phân tích báo cáo thu nhập

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian bằng cách xem xét doanh thu, chi phí và lợi nhuận kiếm được. Nó có thể được tạo cho bất kỳ khoảng thời gian nào bằng cách sử dụng số dư giao dịch dùng thử từ hai thời điểm bất kỳ.

Báo cáo thu nhập thường bắt đầu bằng doanh thu kiếm được trong kỳ trừ đi chi phí sản xuất hàng hóa đã bán để xác định lợi nhuận gộp. Sau đó, nó trừ đi tất cả các chi phí khác, bao gồm lương nhân viên, tiền thuê nhà, điện và các chi phí không dùng tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao, để xác định thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT). Cuối cùng, khấu trừ tiền trả lãi và thuế để xác định lợi nhuận ròng còn lại cho chủ sở hữu. Số tiền này có thể được chi trả dưới dạng cổ tức hoặc tái đầu tư trở lại công ty.

Báo cáo thu nhập cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty bằng cách giúp bạn phân tích những điều sau:

 • Doanh thu tăng bao nhiêu trong các kỳ kế toán nhất định
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp cho hàng bán
 • Bao nhiêu phần trăm doanh thu dẫn đến lợi nhuận ròng sau tất cả các chi phí
 • Nếu doanh nghiệp có thể trang trải các khoản trả lãi cho các khoản nợ
 • Bao nhiêu doanh nghiệp trả lại cho các cổ đông so với bao nhiêu nó tái đầu tư

Tham khảo: Phân tích các chỉ số khả năng sinh lời của doanh nghiệp

3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp những hiểu biết chi tiết về cách một công ty sử dụng tiền mặt của mình trong một kỳ kế toán. Nó cho thấy các nguồn của dòng tiền và các lĩnh vực khác nhau nơi tiền được chi tiêu, được phân loại thành hoạt động, đầu tư và hoạt động tài chính. Cuối cùng, đối chiếu số dư tiền mặt đầu kỳ và cuối kỳ trong kỳ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những tài liệu quan trọng nhất được sử dụng để phân tích tình hình tài chính của công ty, vì nó cung cấp những hiểu biết chính về việc tạo và sử dụng tiền mặt. Báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán dựa trên kế toán dồn tích, không nhất thiết phải khớp với các chuyển động tiền mặt thực tế của doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao báo cáo lưu chuyển tiền tệ tồn tại—để loại bỏ tác động của các giao dịch không dùng tiền mặt và cung cấp một bức tranh tài chính rõ ràng hơn cho các nhà quản lý, chủ sở hữu và nhà đầu tư.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty bằng cách giúp bạn phân tích những điều sau:

 • Tình hình thanh khoản của công ty
 • Nguồn tiền mặt của công ty
 • Dòng tiền tự do mà công ty tạo ra để đầu tư thêm vào tài sản hoặc hoạt động
 • Cho dù tiền mặt tổng thể đã tăng hay giảm

Chi tiết hơn: Đọc và hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

4. Phân tích tỷ số tài chính

Các tỷ số tài chính giúp bạn hiểu ý nghĩa của các con số được trình bày trong báo cáo tài chính và là công cụ để xác định tình hình tài chính tổng thể của công ty bạn. Các tỷ lệ thuộc nhiều loại khác nhau, bao gồm khả năng sinh lời, tính thanh khoản, khả năng thanh toán, hiệu quả và định giá.

Một số tỷ lệ tài chính bạn nên biết bao gồm:

 • Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà công ty tạo ra sau khi chi phí bán hàng trực tiếp đã được khấu trừ khỏi doanh thu
 • Tỷ suất lợi nhuận ròng: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mà công ty tạo ra sau khi tất cả các chi phí đã được khấu trừ khỏi doanh thu, bao gồm cả lãi và thuế từ doanh thu
 • Tỷ lệ khả năng chi trả: Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của công ty, cụ thể là để trang trải các khoản nợ và các khoản thanh toán lãi liên quan
 • Tỷ lệ hiện tại: Khả năng của công ty để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn dưới một năm
 • Tỷ số thanh toán nhanh: Khả năng công ty đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn dưới một năm chỉ sử dụng các tài sản có tính thanh khoản cao
 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu mà công ty sử dụng để tài trợ cho chính mình
 • Vòng quay hàng tồn kho: Toàn bộ hàng tồn kho được bán bao nhiêu lần trong mỗi kỳ
 • Vòng quay tổng tài sản: Công ty tạo ra doanh thu từ tổng tài sản hiệu quả như thế nào
 • Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): Khả năng của công ty sử dụng các khoản đầu tư vốn cổ phần để kiếm lợi nhuận
 • Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA): Khả năng quản lý và sử dụng tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận

Đầu tư tài chính là gì? Đầu tư như thế nào hiệu quả và an toàn? - Vietcap

Tìm hiểu các chỉ số tài chính của doanh nghiệp để đầu tư hiệu quả

Các tỷ lệ tài chính nên được so sánh giữa các thời kỳ và so với các đối thủ cạnh tranh để xem liệu công ty của bạn đang cải thiện hay suy giảm và công ty đang đối đầu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp trong ngành như thế nào. Không có tỷ lệ hoặc phương pháp cụ thể nào đủ để phân tích tình hình tài chính kinh doanh tổng thể của một doanh nghiệp. Thay vào đó, bạn nên sử dụng kết hợp các phân tích tỷ lệ trên tất cả các báo cáo để đưa ra nhận định tổng hợp và khách quan hơn.

Như vậy Vietcap đã hướng dẫn bạn các bước xác định được sức khỏe kinh doanh tài chính của một doanh nghiệp hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chúng ta mới thấy được một phần bức tranh của doanh nghiệp, ngoài ra bạn nên kết hợp với nhiều thông tin về ngành và kinh tế vĩ mô để xác định doanh nghiệp đầu tư. Vietcap chúc bạn luôn giao dịch hiệu quả và thành công.

Powered by Froala Editor